Total Pageviews

Tuesday, March 31, 2009

pedagogi pendidikan

DEFINISI
• Menurut Kamus Dewan (edisi ketiga), teknik adalah kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti muzik, karang-mengarang dan sebagainya.
• Menurut Edward M. Anthony mendefinisikan teknik adalah satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru yang mencapai hasl segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa tertentu.
• Mengikut Kamaruddin Hj. Husin & Siti Hajar Hj. Abdul Aziz dalam bukunya Pengajian Melayu III : Komunikasi Bahasa, teknik boleh didefinisikan sebagai pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah di mana ia digunakan untuk mencapai sesuatu objektif.
• Teknik merupakan suatu alat yang digunakan oleh guru bahasa bagi menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih untuk pelajar-pelajarnya. Teknik yang dipilih haruslah sejajar dengan kaedah yang digunakan dan seirama dengan pendekatan yang dianuti.

KEISTIMEWAAN TEKNIK SIMULASI
• Melalui teknik ini para pelajar dapat menggunakan kemahiran belajar seperti mengumpulkan maklumat, menjalankan temuramah dengan individu tertentu dan mencatat isi-isi penting.
• Dalam proses ini pelajar digalakan untuk memberi pendapat, cadangan, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah berdasarkan peranan yang dipertanggungjawabkan. Memberi peluang kepada pelajar mengalami sendiri situasi dan masalah.
• Melalui teknik ini pelbagai kemahiran dapat digabungjalinkan dan dipertingkatkan terutamanya dalam kemahiran lisan membaca dan menulis.
• Dapat mewujudkan pelabagi aktiviti menarik yang menjadi sumber motivasi kepada pelajar untuk meneruskan proses pengajaran dan pembelajaran
• Simulasi adalah suatu situasi pembelajaran dalam keadaan yang terkawal dan sengaja diwujudkan sama dengan situasi sebenar dengan tujuan menjalankan latihan menyelesaikan satu-satu masalah. Masalah-masalah ini boleh melibatkan sesuatu kajian yang rumit, masalah disiplin atau peristiwa-peristiwa yang berlaku di alam sekitar seperti di kedai, jalan raya dan sebagainya. Tegasnya, dalam Teknik Simulasi ini, murid-murid akan menjalankan aktiviti pembelajaran dengan cara melakonkan sesuatu situasi atau peristiwa secara berpura-pura dalam suatu keadaan yang teratur. Melalui lakonan ini, murid-murid dapat menunjukkan cara penyelesaian sesuatu masalah yang ditimbulkan.

SOSIODRAMA

Sosiodrama ialah aktiviti lakonan yang berdasarkan sebuah cerita yang menggambarkan sesuatu situasi yang berkonflik dan mempunyai perwatakan yang menentang nilai sosial seperti cerita Hang Tuah dan Hang Jebat. Lakonan jenis ini merupakan sebuah cerita yang lengkap dan memerlukan skrip lakonan yang disediakan terlebih dahulu dan kemudiannya diedarkan kepada murid-murid (yang dipilih untuk berlakon) supaya mereka dapat membaca dan membuat persediaan. Setiap mereka memainkan peranan masing-masing mengikut situasi yang digambarkan dalam skrip drama. Setelah selesai berlakon, aktiviti perbincangan diadakan untuk menganalisis watak-watak lakonan dan seterusnya membuat kesimpulan.
MAIN PERANAN

Main peranan lakonan spontan yang melibatkan sekumpulan murid tanpa menggunakan skrip dan tempoh masa berlakon adalah pendek iaitu, lima hingga ke enam minit. Lakonan jenis ini biasanya berdasarkan kepada situasi atau masalah yang direka dan ditimbulkan oleh guru seperti masalah disiplin sekolah dan sebagainya. Pada lazimnya, murid-murid (yang berlakon) akan membayangkan situasi tersebut dan melakonkannya dengan spontan. Di samping itu, murid-murid juga dikehendaki mencari jalan penyelesaian bagi masalah yang ditimbulkan melalui cara lakonan tersebut.Untuk menggunakan Teknik Simulasi dalam bilik darjah dengan berkesan, guru seharusnya mengetahui, memahami dan mematuhi prinsip-prinsip berikut:
1. Guru hendaklah merancang situasi yang bermasalah dan mewujudkannya secara bertulis atau lisan di dalam kelas.
2. Sebelum menjalankan aktiviti lakonan, penerangan ringkas tentang masalah, peranan watak-watak dan tempoh masa sesi Simulasi hendaklah diberikan.
3. Pilih murid-murid yang telah mahir dalam pertuturan sebagai pelakon. Ini akan menjamin aktiviti lakonan dapat dijalankan dengan lancar.
4. Bagi Sosiodrama, skrip lakonan hendaklah disediakan dan diedarkan kepada murid-murid yang dipilih untuk berlakon terlebih dahulu.
5. Jika perlu, sediakan alatan seperti topeng-topeng, baju dan sebagainya.
6. Semasa sesi Simulasi, pastikan murid-murid yang lain yang menjadi penonton benar-benar menumpukan perhatian terhadap aktiviti lakonan itu.
7. Selepas sesi Simulasi, guru hendaklah meminta murid-murid memberi pandangan tentang cara penyelesaian masalah seperti yang ditunjukkan dalam lakonan.
8. Suatu rumusan harus dicapai melalui perbincangan di antara murid pada akhir waktu pelajaran.Langkah-langkah Pelaksanaan Teknik Simulasi boleh dilaksanakan mengikut langkah-langkah mengajar dalam sesuatu waktu pelajaran seperti berikut:
• Guru menyediakan satu situasi bermasalah.serta menerangkan secara ringkas tentang situasi bermasalah, peranan watak dan tempoh lakonan.
• Guru memilih murid-murid menjadi pelakon.
• Murid-murid memainkan peranan masing-masing berdasarkan watak yang diberikan di samping menunjukkan cara penyelesaiannya.
• Guru berbincang dengan murid-murid tentang prestasi para pelakon dan mencari cara penyelesaian masalah.
• Guru membimbing murid-murid untuk membuat rumusan
• Murid-murid mencatat pendapat-pendapat yang telah dipersetujui

Ulasan dan cadangan
Teknik Simulasi ini, antaranya ialah membolehkan murid-murid menjalankan aktiviti pembelajaran dengan cara melakonkan sesuatu situasi atau peristiwa secara berpura-pura dalam suatu keadaan yang teratur. Melalui lakonan ini, murid-murid dapat menunjukkan cara penyelesaian sesuatu masalah yang ditimbulkan. Teknik ini juga mempunyai kelebihannya kerana melalui teknik ini para pelajar dapat menggunakan kemahiran belajar seperti mengumpulkan maklumat, menjalankan temuramah dengan individu tertentu dan mencatat isi-isi penting.
Dalam proses ini pelajar digalakan untuk memberi pendapat, cadangan, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah berdasarkan peranan yang dipertanggungjawabkan.Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengalami sendiri situasi dan masalah. Melalui teknik ini pelbagai kemahiran dapat digabungjalinkan dan dipertingkatkan terutamanya dalam kemahiran lisan membaca dan menulis. Ia juga dapat mewujudkan pelbagai aktiviti menarik yang menjadi sumber motivasi kepada pelajar untuk meneruskan proses pengajaran dan pembelajaran

KESIMPULAN
Penggunaan teknik adalah penting bagi seseorang guru dalam menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran. Ini kerana, penggunaan teknik-teknik tertentu (seperti yang diterangkan di atas) dapat membantu melancarkan pengajaran guru dan murid dapat mengikuti dan memahami apa yang telah diajarkan kepada mereka. Tegasnya, kedua-dua belah pihak mendapat faedah darinya. Walau bagaimanapun, pemilihan teknik itu haruslah disesuaikan dengan peringkat umur, kecerdasan dan kemampuan murid serta disesuaikan dengan objektif pengajaran. Sekali lagi ditegaskan bahawa tidak terdapat sebarang teknik yang dianggap terbaik dan sesuai untuk diaplikasikan dalam semua keadaan atau semua situasi pengajaran. Terpulanglah kepada guru untuk memilih teknik manakah yang patut dan sesuai untuk digunakan dalam proses pengajarannya.

Bahagian b:Apa itu pembelajaran masteri?


• Suatu Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran untuk memastikan semua murid menguasai hasil pembelajaran yang dihasratkan dalam suatu unit pembelajaran sebelum berpindah ke unit pembelajaran seterusnya

• Pelajar diperlukan untuk menguasai pembelajaran sehingga ke satu tahap di mana mereka dapat meneruskan pembelajaran mereka yang baru.

• Di dalam suasana pembelajaran masteri ini cabaran terletak kepada menyediakan masa yang cukup dan mengatur strategi-strategi pembelajaran untuk memastikan semua pelajar akan mencapai keupayaan yang sama

• Pelopor pembelajaran masteri (melalui masa ) ialah John B. Carroll yang memperkenalkan konsep Learning Rate=f ( time spent learning / time need to learn) , dan dikembangkan oleh Bloom.
• Masteri bermaksud: mencapai kemahiran seperti dalam objektif pembelajaran dengan memperoleh skor 80% ke atas dalam penilaian/ ujian yang dilakukan oleh guru.

• Tanggungjawab sepenuhnya terletak pada guru dan bukan kepada keupayaan pelajar

• Menentukan dengan jelas apa yang akan dipelajari dan bagaimana ia akan dinilai, membenarkan pelajar belajar mengikut keupayaan mereka, serta menyediakan pemulihan @ tindak balas sesuai

PRINSIP ASAS PM( PEMBELAJARAN MASTERI)
Prosedur Pembelajaran Masteri

Peranan, ciri dan tugas guru dalam pembelajaran masteri

1. Dalam p&p ke arah pembelajaran masteri, guru harus:
a. menyayangi semua pelajar
b. yakin mereka semua boleh belajar dengan berjaya dan menguasai sesuatu hasil pembelajaran jika diberi masa yang cukup dan p&p adalah berkualiti
c. mencintai mata pelajaan yang diajar
d. merangsang diri untuk merancang dan menggunakan pelbagai cara bagi memastikan pelajar dapat menguasai sesuatu hasil pembelajaran
e. merangsang dan mendorong pelajar anda untuk belajar sehingga mereka dapat menguasai sesuatu hasil pembelajaran
f. bersikap proaktif dan boleh menyelesaikan masalah
2. Guru boleh menambah senarai dengan ciri-ciri yang lain, tetapi yang penting ialah guru harus mengamalkannya dalam p&p.
3. Menentukan hasil pembelajaran berdasarkan sukatan pelajaran dalam bentuk tingkah laku yg boleh dilihat dan diukur serta mengikut aras pembelajaran.
4. Menentukan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan kemudahan dan keupayaan murid yang berbeza-beza.
5. Mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran mengikut kemudahan yang sedia ada serta masa yang diperuntukan.
6. Membuat penilaian dengan mengesan pencapaian murid serta mengenal pasti murid yang cerdas,sederhana dan lemah
7. Mengenal pasti sebab kelemahan murid dalam sesuatu unit pembelajaran serta menentukan aktiviti pengayaan atau pemulihan dan juga menentukan keberkesanan kaedah p&p


Konsep pendidikan pemulihan
• Ialah satu aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk membantu murid-murid menghadapi masalah pembelajaran dalam kelas
• Merupakan satu rancangan khas untuk membantu murid-murid menguasai kemahiran-kemahiran asas itu
• Program pemulihan ini hendaklah disediakan untuk pelajar yang lemah supaya masalah-masalah pembelajaran tidak berhimpun ke tempat yang tidak dapat dipulihkan.
Penilaian Berterusan (PB)-continuous assessment
 bersifat formatif - mengutamakan kemajuan setiap pelajar dari satu peringkat ke satu peringkat
 dapat membuat diagnostik bagi mengesan perkembangan pengajaran dan pembelajaran dari semasa ke semasa.
 memberi peluang kepada guru untuk membetulkan kesilapan dan memperbaiki kelemahan pembelajaran serta-merta supaya kelemahan tersebut tidak terhimpun
 dapat mengenal pasti kelemahan
 memperkembangkan lagi kekuatan serta potensi murid.
Jenis Penilaian
1. Penilaian formatif
• Penilaian dijalankan secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Maklumat yang diperoleh dapat memberi maklum balas tentang sejauh mana sesuatu hasil pembelajaran telah dikuasai
• dapat mengetahui tentang kelemahan dan kekuatan serta potensi seseorang murid dan mengambil tindakan susulan yang sewajarnya.
2. Penilaian sumatif
• Penilaian sumatif dikaitkan dengan penilaian pada akhir semester atau tahun. Penilaian ini memberikan nilai yang membezakan pencapaian seorang pelajar dengan pelajar lain dan seringkali digunakan untuk membuat pemilihan/ pengredan.
Kelebihan pembelajaran masteri
• Pelajar mempunyai kemahiran-kemahiran asas untuk meneruskan pembelajaran kepada unit-unit yang seterusnya
• Pembelajaran ini juga memerlukan guru menyatakan objektif sebelum mereka bentuk sebarang aktiviti.
• Pelaksanaan guru untuk menganalisis akan menjadikan guru lebih bersedia untuk mengajarkan unit- unit pembelajaran serta lebih faham akan pengajaran yang akan diajar.
• Guru juga dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan pelajarnya di dalam kelas.
• Pembelajaran ini juga mengurangkan masalah yang dihadapi oleh pelajar di samping mengembangkan potensi minat mereka terhadap pelajaran ke peringkat yang memuaskan.
• Dapat membantu pelajar meneruskan pelajaran dalm pembelajaran serta mengurangkan masalah keciciran.
Kelemahan pembelajaran masteri
• Guru akan memerlukan pelbagai bahan untuk pemulihan murid
• Pembelajaran juga harus mempunyai beberapa ujian atau penilaian bagi setiap unit dan ini menyukarkan tugas guru.
• Guru perlu mempunyai masa yang banyak untuk mempersiapkan pengajaran dan juga menjalankan aktiviti pemulihan serta pengayaan.
• Pelajar yang telah menguasai pembelajaran terpaksa menunggu pembelajaran rakan-rakan mereka yang lemah kerana bukan semua pelajar akan maju pada keupayaan dan tahap yang sama.
Bagaimana mengaplikasikan pembelajaran masteri dalam pengajaran dan pembelajaran sejarah??
Puan Hidayah mengajar mata pelajaran sejarah di Sek. Men. Sultanah Asma, Kedah Darul Aman.beliau mengaplikasikan pembelajaran masteri dalam pengajarannya dengan membahagikan tajuk- tajuk yang besar kepada bab- bab atau unit-unit yang kecil yang mempunyai objektifnya yang tersendiri. Contohnya Puan Hidayah membahagikan mata pelajaran Sejarah Malaysia kepada bahagian- bahagian yang kecil iaitu bab 1, institusi pemerintahan, sosial dan ekonomi masyarakat di tanah melayu. Bab 2, perluasan kuasa dan pengaruh asing di Tanah Melayu, dan begitu seterusnya. Dalam bab- bab ini juga, beliau membahagikan kepada unit- unit kecil untuk memnudahkan pelajar. Pelajar mesti menunjukkan penguasaan paling kurang 80% sebelum bergerak kepada pengajaran yang seterusnya. Puan Hidayah mengetahui kemampuan pelajar beliau dengan mengadakan ujian secara formatif iaitu penilaian secara berterusan dalam proses P&P serta penilaian secara sumatif. Pelajar yang lemah atau masih belum menguasai bab- bab yang diajar, akan menerima pemulihan melalui tutorial, pengendalian rakan sebaya, perbincangan kumpulan serta kerja- kerja rumah tambahan serta diberikan masa kepada pelajar untuk menguasai P&P.
Ulasan tentang pembelajaran masteri
Pembelajaran ini meletakkan tanggungjawab sepenuhnya pada guru dan bukan kepada keupayaan pelajar. Guru terpaksa menentukan dengan jelas apa yang akan dipelajari dan bagaimana ia akan dinilai, membenarkan pelajar belajar mengikut keupayaan mereka, serta menyediakan pemulihan atau tindak balas sesuai sesuai dengan kemampuan seseorang pelajar. Pembelajaran ini telah mendorong kepada satu dapatan yang positif dan ini dapat mendorong kepada pembelajaran yang cemerlang.
Apabila penilaian objektif digunakan, pengetahuan terdahulu adalah peramal yang terbaik bagi pembelajaran. Pembelajaran ini juga menekankan bahawa masa yang cukup diperlukan dan menggunakan srategi pembelajaran yang sesuai supaya semua pelajar dapat mencapai aras pembelajaran yang sama. Selain itu, pembelajaran ini. Pembelajaran ini juga mempunyai kelebihan dan kelemahannya yang tertentu. Antaranya ialah pelajar mempunyai kemahiran-kemahiran asas untuk meneruskan pembelajaran kepada unit-unit yang seterusnya.
Guru juga dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan pelajarnya di dalam kelas. Pembelajaran ini dapat mengurangkan masalah yang dihadapi oleh pelajar di samping mengembangkan potensi minat mereka terhadap pelajaran ke peringkat yang memuaskan dan mengurangkan masalah keciciran di kalangan pelajar.
Pembelajaran ini juga dapat membolehkan guru membuat penilaian dengan mengesan pencapaian murid serta mengenal pasti murid yang cerdas,sederhana dan lemah serta mengenal pasti sebab kelemahan murid dalam sesuatu unit pembelajaran serta menentukan aktiviti pengayaan atau pemulihan dan juga menentukan keberkesanan kaedah p&p.

CADANGAN
• Pembelajaran masteri ini amat memerlukan komitmen guru untuk memastikan pelajar mereka memahami dan menguasai pembelajaran atau unit yang diajar sebelum melangkah kepada unit yang baru. Oleh itu, guru-guru yang terlibat dalam proses pemulihan dan pengayaan murid ini perlu diberi sokongan dalam bentuk insentif atau bantuan kewangan untuk memastikan pengajaran dan pembelajaran mereka ini benar- benar berkesan.
• Guru juga boleh meminta pelajar yang telah menguasai unit- unit yang diajar, mengajar atau menerangkan kepada rakan-rakan yang belum menguasai pembelajaran. Namun, berdasarkan konsep serta kaedah yang digunakan, pembelajaran masteri ini sesuai diamalkan dalam pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas.
• Guru- guru yang menjalankan aktiviti pemulihan serta pengayaan hendaklah diberi masa yang cukup untuk melaksanakan pengajaran mereka. Hal ini kerana, kebanyakan guru tidak mengaplikasikan pembelajaran ini di dalam kelas adalah disebabkan oleh kurangnya masa yang diberikan di samping terpaksa mematuhi dan menghabiskan silibus yang yang telah ditetapkan.

Bibliografi
Kamarudin, H.H.(2004). Pedagogi Asas Pendidikan, Kuala Lumpur. Kayazano Enterprise
Mok Soon Sang,(1998).Pedagogi 3, Pengujian dan Penilaian, Pemulihan, Pengayaan, dan Pendidikan Inklusif.Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.
http://www.perrylake.k12.oh.us/402_LearnFacil/Index_links/what_is_mastery_learning.
http://xnet.rrc.mb.ca/glenh/mastery_learning.htm
http://www.funderstanding.com/mastery_learning.cfm
http://allen.warren.net/ml.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Mastery_learning
http://www.teachersrock.net/masteri3.htm
http://mahirppb.tripod.com/individu.html
http://219.94.96.174/sainsmath2002/pedagogi%20ubahsuai/PembelajaranMasteri.pdf
http://odlpc.oum.edu.my/v2/tutorkits/HBEF2103%20Psikologi%20Pendidikan/HBEF2103%20(T3)%20Psikologi%20Pendidikan.ppt

No comments:

Post a Comment