Total Pageviews

Tuesday, March 31, 2009

Kemahiran Belajar

1.Kemahiran belajar yang harus dikembangkan di kalangan pelajar untuk
pembelajaran masteri.
2. Rasional Kemahiran Belajar
Perlu Diperkembangkan
2.1 Kemahiran belajar merupakan kemahiran seumr hidup yang perlu dikuasai
oleh pelajar.
2.2 Pada akhirnya pelajar perlu belajar atau mengulangkaji dengan sendiri untuk
menguasai apa yang telah diajar
2.3 Oleh yang demikian, pelajar harus belajar dan menguasai kemahiran
belajar berikut :
i. Kemahiran dalam proses belajar
ii. Kemahiran menguruskan masa
iii. Kemahiran perpustakaan
iv. Kemahiran memperoleh maklumat
v. Kemahiran membaca
vi. Kemahiran membuat nota
vii. Kemahiran memotivasi
viii. Kemahiran berfikir
ix. Kemahiran mengingat
x. Kemahiran menjawab soalan peperiksaan

3. Kemahiran-kemahiran Dalam Proses Belajar Yang Perlu Dikembangkan?

3.1 Pelajar harus tahu dan mengamalkan langkah belajar berikut semasa belajar:
i. Menerima dan mendaftar data atau maklumat:
a. Pelajar anda boleh menerima dan 'mendaftar' data atau meklumat di mindanya
dengan membaca, mendengar atau membuat sesuatu.
b. Pembelajaran lebih berkesan sekiranya pelajar menggunakan ketiga-tiga
cara itu.
ii. Memahami apa yang diterima:
a. Pelajar harus memahami data atau maklumat yang diterima kerana
pemahamannya akan membantu proses meningkat dan proses mengaplikasi
b. Pemahaman bermakna pelajar anda boleh menerangkan semula data atau
maklumat dan boleh juga berfikir secara kritis dan kreatif tentang maklumat itu.
iii. Mengingat apa yang telah dipelajari:
a. Pelajar harus mengingat apa yang telah dipelajari
b. Kemahiran mengingat akan dihuraikan di bawah dan pada asasnya prinsip
dalam proses mengingat ialah ulangan.
iv. Mengaplikasi apa yang telah diperljari
a. Pelajar anda harus boleh mengaplikasikan apa yang telah dipelajari ke
dalam situasi yang baru.
b. Proses mengaplikasi melibatkan kemahiran berfikir secara kritis dan
kreatif, membuat keputusan, menyelesaikan masalah dan merancang

3.2 Dalam setiap langkah belajar tersebut di atas, pelajar harus
i. memberi penuh tumpuan, tekun dan tabah
ii. memotivasi diri
iii. mempunyai kemahiran berkomunikasi
iv. berfikir secara kritis dan kreatif
v. menggunakan kemahiran belajar lain yang akan dihuraikan di bawah.

3.3 Dalam pembelajaran masteri, pelajar harus boleh mengenal pasti kekuatan dan
kelemahan dalam proses belajar tersebut di atas dan mengambil
langkah-langkah yang sewajarnya untuk mengatasi kelemahannya.

4. Kemahiran Mengurus Masa Yang Perlu Dikembangkan.

4.1 Pembelajaran masteri bergantung kepada masa yang diperlukan untuk
belajar dan menguasai sesuatu.
4.2 Pelajar lemah memerlukan lebih banyak masa untuk menguasai sesuatu
berbanding dengan pelajar cerdas.
4.3 Pelajar harus boleh menyediakan jadual waktu belajar di rumah.
4.4 Jadual waktu belajar bolehlah mengandungi waktu untuk belajar setiap mata
pelajaran, rehat, makan, bermain dan menonton TV.
4.5 Pelajar yang lemah dalam sesuatu mata pelajaran harus memberi lebih masa
belajar untuk mata pelajaran itu.
4.6 Kemahiran Perpustakaan Yang Perlu Dikembangkan

5.1 Pelajar di Tahap Dua sekolah rendah dan ke atas harus diajar kemahiran
perpustakaan.
5.2 Kemahiran perpustakaan akan membolehkan mereka mencari maklumat yang
dikehendaki di perpustakaan sekolah atau perpustakaan negeri.
5.3 Kemahiran perpustakaan melibatkan pengetahuan sistem klasifikasi bahan
rujukan dan peraturan perpustakaan, kemahiran dalam merujuk melalui kad
katelog atau komputer, dan mendapat bahan rujukan daripada rak-rak.
5.4 Guru boleh mendapatkan bantuan guru perpustakaan untuk melatih pelajar anda.

6. Kemahiran Memperoleh Maklumat Yang Perlu Dikembangkan?
6.1 Dalam p&p untuk pembelajaran masteri, anda harus melatih pelajar menjadi
pelajar berdikari supaya mereka mahir memperoleh maklumat atau menyelesaikan
sesuatu masalah dengan sendiri.
6.2 Dalam kemahiran memperoleh maklumat, pelajar harus boleh:
i. menentu atau mempastikan maklumat yang dikehendaki:
Ini dapat dilakukan dengan berfikir sendiri, pembelajaran koperatif, sumbang
saran atau bertanya.
ii. mengumpulkan maklumat itu:
Ini dapat dilakukan melalui kemahiran membaca, bertanya atau menggunakan
multimedia atau internet.
iii. menganalisa, menilai dan menyusun maklumat iut:
Ini boleh dilakukan secara sendiri, berpasangan atau berkumpulan.
iv. menyampaikan maklumat itu secara lisan atau bertulis:
Ini boleh dilakukan secara sendiri, berpasangan atau berkumpulan.

7. Kemahiran Membaca Yang Perlu Dikembangkan
7.1 Pelajar seharusnya dapat menguasai kemahiran membaca kerana kemahiran
itu merupakan kemahiran sseumur hidup.
7.2 Kemahiran membaca akan membantu pelajar memilih maklumat yang
dikehendaki dan mengenal pasti idea utama atau idea yang penting.
7.3 Pada asasnya, pelajar anda harus menguasai lima lankah berikut (SQ3R):
i. Skim: Baca sepintas lalu. Pembacaan secara cepat semua tajuk atau topik
untuk mengetahui tajuk atau topik yang mungkin mengandungi maklumat yang
dikehendaki.
ii. Question: Menyoal
Untuk mengetahui jenis maklumat yang dikehendaki.
iii. Read: Membaca
Untuk memahami maklumat yang terkandung dalam tajuk atau topik yang telah
dipilih dalam buku itu dan mencatatkan idea utama.
iv. Recite: Menyebut kembali
Kemahiran menyebut kembali idea utama atau penting yang telah dicatatkan
v. Review: Menyemak
Untuk menyemak idea utama yang telah dicatatkan supaya dapat memahaminya.

8. Kemahiran Membuat Nota Yang Perlu Dikembangkan
8.1 Selalunya pelajar diminta menyalin nota yang diberi oleh guru tetapi
mereka tidak diajar bagaimana membuat nota.
8.2 Guru harus melatih pelajar dalam kemahiran membuat nota kerana kemahiran
ini merupakan kemahiran seumur hidup dan penting untuk menguasai sesuatu
maklumat.
8.3 Kemahiran membuat nota mempastikan pelajar betul-betul memahami sesuatu
maklumat dan ini dapat membantu mereka membuat ulang kaji dengan cepat serta
mengingat maklumat itu.
8.4 Kemahiran membuat nota haruslah dibezakan daripada menyalinatau mencatat
nota.
8.5 Menyalin nota bermakna pelajar menyalin semula nota yang diberi oleh
guru, atau yang dibuat oleh pelajar lain, atau yang terdapat dalam buku,
majalah dan sebagainya.
8.6 Mencatat nota bermakna pelajar mencatat maklumat ringkas dan penting
yang terdapat dalam ceramah, syarahan, buku, atau sumber lain.
8.7 Membuat nota bermakna pelajar membuat nota ringkas sendiri dalam
pelbagai bentuk yang dihuraikan di bawah.
8.8 Langkah-langkah dalam kemahiran membuat nota ialah:
i. Memahami maklumat yang didapati daripada pelbagai sumber.
ii. Memilih idea atau maklumat yang penting dan menyusunnya.
iii. Menulis atau merekod dalam komputer idea atau maklumat penting secara
ringkas dalam pelbagai bentuk yang dikehendaki dan menggunakan pelbagai
warna jika perlu.
8.9 Semasa menulis nota ringkas, pelajar boleh menggunakan:
i. Perkataan atau frasa yang penting
ii. Singkatan: Misalnya: dgn = dengan, spt = seperti, U.K.=United Kingdom
iii. Simbol: Misalnya: * = penting, รน = jadi
iv. Nemoniks atau akronim: Misalnya: BaFIA = Baca, Faham, Ingat, Aplikasi
v. Lukisan atau lakaran
8.10 Pelajar boleh menggunakan mana-mana bentuk berikut untuk membuat nota:
i. Nota objektif: seperti yang ditulis dalam panduan ini tetapi lebih ringkas
ii. Jadual
iii. Carta aliran
iv. Gambar rajah Venn
v. Peta konsep dalam pelbagai bentuk seperti kelompok, awan dan kaitan,
pokok dan ranting, tulang ikan, kipas, dan sotong.

9. Kemahiran Mengingat Yang Perlu Dikembangkan
9.1 Walaupun pelajar sudah memahami apa yang telah diajar, ini tidak
bermakna mereka boleh ingat untuk jangka masa panjang.
9.2 Jadi, guru harus menentukan pelajar mempelajari kemahiran mengingat.
9.3 Pada asasnya, cara untuk mengingat ialah mengulang kaji: kerap kita
ulangkaji lebih lama ingatan
9.4 Pelajar yang berbeza dalam kecerdasan memerlukan bilangan ulang kaji
yang berbeza.
9.5 Teknik mengingat yang boleh digunakan oleh pelajar termasuk:
i. Menyedia dan mengulang kaji peta konsep atau peta minda:
Berbagai-bagai peta konsep atau minda telah diterangkan.
ii. Menyedia dan mengulang kaji carta aliran dan gambar rajah Venn.
iii. Menyedia dan mengulang kaji singkatan, simbol, nemoniks, lukisan atau
lakaran.
iv. Membuat bayangan atau visual:
a. Membuat bayangan atau visual dalam minda dengan gambar, gambar rajah,
peta konsep, carta aliran, jadual, graf, pemandangan atau pergerakan.
b. Mengulang atau mengingat kembali bayangan atau visual itu dengan lebih kerap.
v. Menyebut berulang kali:
a. Menyebut berulang kali perkataan, data, fakta atau maklumat akan membantu
ingatan.
b. Mengingat perkataan adalah susah tetapi boleh dicapai sekiranya bilangan
perkataan dikurangkan kepada perkataan yang penting sahaja dan juga
digunakandgn teknik lain seperti peta konsep, bayangan, carta aliran dan
sebagainya.
vi. Menulis atau melakar semula:
a. Menulis atau melakar semula berulang kali perkataan, data, fakta, peta
konsep, carta aliran dan sebagainya akan membantu daya mengingat.
b. Pelajar anda perlu dilatih menulis atau melakar tanpa melihat nota yang
telah disediakan.
vii. melakukan gerakan, kerja amali, eksperimen:
a. sekiranya pelajar melakukan sesuatu gerakan, kerja amali atau eksperimen,
ingatan mereka lebih lama.
b. Misalnya, pelajar yang melakukankerja amali atau eksperimen berkaitan dengan
fotosintesis, ingatan mereka lebih lama
viii. membuat kaitan:
a. membuatan kaitan dengan cepat dan meluas akan membantu daya mengingat
b. nombor, perkataan, data, fakta atau meklumat boleh dikaitkan dengan
akronim, nemoniks atau perkataan berirama, dengan bayangan atau visual
seperti gambar, peta konsep, atau carta.
c. misalnya, untuk mengingat kembali proses belajar kita boleh mengaitkannya
dengan akronim 'BaFIA' iaitu baca, faham, ingat, dan aplikasi.
9.6 Pelajar harus menggunakan mana-mana teknik mengingat yang tersebut di
atas secara
berasingan atau kombinasi.
9.7 Yang penting ialah pelajar harus mengulang kaji berkali-kali.

10. Kemahiran Menjawab Soalan Pepeperiksaan Yang Perlu Dikembangkan
10.1 Kemahiran menjawab soalan peperiksaan adalah penting untuk pelajar anda
mendapat markah yang lebih tinggi.
10.2 Pelajar harus mengkaji soalan-soalan peperiksaan awam pada tahun-tahun
yang lepas untuk mengetahui:
i. Format dan peraturan bagi peperiksaan mata pelajaran itu termasuk format dan
peraturan menjawab soalan atau mengisi kertas jawapan.
ii. Bilangan, bentuk dan susunan soalan-soalan
iii. Masa untuk peperiksaan mata pelajaran itu.
iv. Fakta, konsep, kemahrian berfikir dan kemahiran lain yang selalu diuji.
10.3 Pelajar seharusnya berlatih sepanjang tahun dalam teknik menjawab soalan
peperiksaan supaya mereka tahu bagaimana serta merasa yakin untuk
menjawab soalan peperiksaan awam.
10.4 Dalam proses berlatih:
Pelajari harus mengetahui cara menjawab soalan peperiksaan dengan
contoh-contoh yang sesuai.
10.5 Soalan peperiksaan untuk sesuatu mata pelajaran mungkin berbentuk objektif,
subjektif atau kedua-duanya.
10.6 Dalam menjawab soalan peperiksaan berbentuk objektif, guru harus
menentukan pelajar boleh:
i. tenangkan hatinya supaya tidak panik
ii. baca, faham dan ikut arahan sebelum menjawab soalan-soalan.
iii. tulis atau tandakan butir-butir yang betul di kertas jawapan
iv. jawab seboleh-bolehnya semua soalan dalam masa yang diberi
v. hadkan masa untuk menjawab sesuatu soalan
vi. jawab soalan-soalan yang mudah dahulu.
vii. baca dan faham sesuatu soalan sebelum menjawabnya.
viii. pilih jawapan daripada pilihan beraneka
ix. tandakan jawapan dalam kertas jawapan dengan cara yang betul
x. semak semua jawapan
10.7 Dalam menjawab soalan peperiksaan berbentuk subjektif atau esei guru harus
menentukan pelajar boleh:
i. tenangkan hatinya supaya tidak panik
ii. baca, faham dan ikut arahan sebelum menjawab soalan-soalan.
iii. tulis atau tandakan butir-butir yang betul di kertas jawapan
iv. jawab semua soalan dalam masa yang diperuntukkan.
v. pilih soalan-soalan yang mudah dahulu.
vi. jawab soalan-soalan yang mudah dahulu
vii. hadkan masa untuk menjawab sesuatu soalan
viii. baca dan faham sesuatu soalan sebelum menjawabnya
ix. rancang jawapan (3-5 min) sebelum menjawab.
x. tulis jawapan dengan laju serta boleh dibaca
xi. semak semua jawapan.

11. Rumusan
11.1 Kemahiran belajar merupakan kemahiran seumur hidup dan kemahiran itu
adalah penting untuk pelajar mempelajari dan menguasai sesuatu yang diajar
oleh anda.
11.2 Guru harus melatih pelajar dalam demahiran belajar berikut:
i. Kemahiran dalam proses belajar:
Ini melibatkan kemahiran membaca, memahami, mengingat dan mengaplikasi
ii. Kemahiran menguruskan masa:
Kemahiran ini adalah kemahiran menyediakan jadual waktu belajar.
iii. Kemahiran perpustakaan:
Ini melibatkan kemahiran mencari maklumat yang dikehendaki.
iv. Kemahiran meperoleh maklumat:
Ini melibatkan kemahiran mengenal pasti, mengumpul,membuat analisa, dan
menyampaikan maklumat.
v. Kemahiran membaca:
SQ3R (Skim, Question, Read, Recite, Review): Baca sepintas lalu, menyoal,
membaca, menyebut semula, menyemak.
vi. Kemahiran membuat nota:
Dengan pelbagai cara seperti perkataan penting,singkatan, simbol,nemoniks,
akronim, lukisan atau lakaran, dan pelbagai bentuk seperti
objektif,jadual, carta aliran, gambar rajah Venn, peta konsep atau minda.
vii. Kemiharan memotivasi:
Dengan cara ekstrinsik di mana pelajar dirangsang oleh anda dengan ganjaran atau
hukumandancara intrinsik di mana pelajar merangsang diri dengan
ganjaran atau hukum.
viii. Kemahiran mengingat:
Mengulang nota yang telah disediakan dengan berulang kali, membuat gerakan,
kerja
amali, eksperimen dan dengan membuat kaitan atau bayangan.
ix. Kemahran menjawab soalan peperiksaan berbentuk objektif dan subjektif.


Teknik Belajar Cara Sistem PQRST

Sistem PQRST adalah suatu cara yang diperkenalkan oleh EL Thomas dan Ha
Rabinson dalam buku mereka yang bertajuk "Improving Reading In Every
Class". Berikut adalah lima item yang menjadi tunjang sistem ini.

(a) Preview ( mengimbas Tajuk-tajuk Penting )

Dalam item ini pelajar disarankan agar melihat tajuk utama dalam
sesuatu bab dan seterusnya melihat tajuk-tajuk kecil yang menjadi rangka
dalam menggambarkan maklumat atau isi penting dalam keseluruhan bab.


(b) Question ( Menyoal )

Daripada rangka ini, bina soalan yang boleh membantu anda mencari isi
penting. Dengan cara ini anda boleh mengingati sesuatu dengan lebih jelas.


(c) Read ( Membaca )

Membaca sesuatu tajuk akan menjadi lebih bermakna kerana setiap ayat
menjawab soalan anda sendiri dari rangka topik.

(d) Self-Recitation ( Menyebut Satu Persatu )

Apabila anda sudah membaca, anda perlu mencatat atau melakar sesuatu
gambarajah berkaitan dengan apa yang difahami. Kemudian baca isi penting itu
semula tanpa melihat nota yang telah anda catatkan.


(e) Test ( Ujian )

Untuk memastikan anda sudah memahami dan mengingati fakta sebaiknya,
anda perlu membuat penilaian kendiri. Dua cara boleh dilaksanakan iaitu
melaksanakan ujian-ujian tahun lepas tanpa melihat rujukan dan menggunakan
teknik soal jawab dengan bantuan rakan.
Bahan

No comments:

Post a Comment